Stratégiai terv – Borsodbótai ÖTTE egyesület

Bevezető:

A Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1975-ben alakult, azonban tevékenységét már lényegesen korábban, a XX. század elején megkezdte. Szervezetünk tevékenységei között a tűzoltási, tűzmegelőzési, műszaki mentési és településszépítési tevékenységeken túl egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a helyi foglalkoztatáshoz, a hátrányos helyzetű személyek képzéséhez és foglalkoztatásához kötődő feladatok ellátása. 2003. február 14-én megtartott közgyűlésünkön Egyesületünk tagsága ennek értelmében módosította alapszabályát és az Egyesület a működéséhez szorosabban kapcsolódó a „Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő- és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület” nevet vette fel. A módosítás szellemének megfelelően egyesületünk tagsága további feladatként vállalja a helyi foglalkoztatás elősegítését, szociálisan vagy bármely okból hátrányos helyzetű rétegek, így a roma származású lakosok, munkanélküli fiatalok, nők, társadalmilag is szembetűnő esélyegyenlőtlenségének csökkentését. Mindezekre biztató alapot nyújt az egyesület történeti múltja, a kialakult, és tovább fejleszthető kapcsolatrendszere, együttműködése a helyi önkormányzattal, és más szervekkel. A közös célok és a megvalósításukra tett erőfeszítések rendszeres és partneri viszonyt indukált nemcsak a települési, hanem a környéki és távolabbi roma, szociális ellátó, képző és foglalkoztató és civil szervezetekkel, intézményekkel. Közös célkitűzésünk a hátrányos helyzetű emberek képzésének és foglalkoztatásának megszervezése, tartós foglalkoztatásuk elérése. Ennek keretében több sikeres képzési és foglalkoztatási programot valósítottunk meg. Ezért az egyesület tagjai arra az elhatározásra jutottak, hogy a múltat mintegy lezárva, de megőrizve a korábbi alapszabályát, és annak módosításait hatályon kívül helyezve új alapszabályt alkot 2017 márciusában.

Stratégiai tervezésünk folyamata:

I. Szervezet alapvető céljai: értékeink
II. Szervezet stakeholder elemzése
III. Rövid, középtávú tervezés
IV. Értékelés
V. SWOT elemzés
1. Erősségeink
2. Gyengeségeink: Mit kellene fejlesztenünk?
3. Lehetőségeink: Mik azok, amik pozitív hatással lehetnek ránk? Milyen nemzetközi példák lehetnek ránk hatással?
4. Veszélyek: Milyen akadályozó tényezők léteznek?

Az Egyesület neve: Borsodbótai önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő- és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület
Székhelye: Borsodbóta, Széchenyi u. 42.
Telephelyei: 3658. Borsodbóta, Széchenyi u. I 03., 3659. Sáta, Széchenyi u. 21.
Az Egyesület rövidített neve: Borsodbótai ÖTTE Egyesület

I. Szervezet alapvető céljai: értékeink

Működési területen (Borsodbóta község és azzal közvetlen szomszédságában levő települések) közhasznú tevékenységet végezni, elsősorban az ott élő lakosság szervezett összefogásával, együttműködve és bevonva a célját pártoló állami, társadalmi és gazdasági szerveket. Legnagyobb értékünk az összefogásban, a hátrányos helyzetűek támogatásában rejlik, valamint abban, hogy egyfajta közvetítő, áthidaló funkciót töltünk be az egyes társadalmi és gazdasági szervezetek között, az iskoláskorúak és idősebbek között, a hagyományt ápoló és örökítő közösségek és újítók között.

II. Szervezet stakeholder elemzése

Működési terület: Borsodbóta község és azzal közvetlen szomszédságában levő települések.
Célcsoport: Borsodbóta község és közvetlen szomszédságában levő települések lakossága, kiemelten: iskoláskorúak, hagyományőrző szervezetek, hátrányos helyzetű személyek (szociálisan vagy bármely okból hátrányos helyzetű rétegek, a roma származású lakosok, munkanélküli fiatalok, nők, segítségre szorulók)
Támogatói kör: helyi lakosság, roma, szociális ellátó, képző és foglalkoztató és civil szervezetek, önkormányzatok, iskolák, helyi pedagógusok
Tagok: az egyesület tagja lehet minden olyan természetes, vagy jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező személy, illetve szervezet, aki /amely az alapszabály rendelkezéseit magara nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekeben történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
Közvélemény: adózók (SZJA 1%-a), pályázati források, támogatások
Kapcsolat: környékbeli roma, szociális ellátó, képző és foglalkoztató és civil szervezetek, önkormányzatok

III.Rövid, középtávú tervezés

Rövid (max. 1-2 éven belül)

– műszaki mentések, közlekedési balesetek, keletkezett tűzesetek kezelése, de még inkább megelőzése, prevenciós programok és figyelemfelkeltő akciók a lakosság számára
– pályázati támogatások elnyerése és sikeres megvalósítása, fenntartása a kijelölt célok mentén
– a községben való minél magasabb támogatottság megszerzése, önkéntesek
toborzása
– iskolai, lakossági, térségi és országos programokon való aktív részvétel: versenyeken való részvétel, szakkörök szervezése, falunap szervezése, stb

Közép (2-5 éven belül)

– alkalmasnak lenni a pályázati forrásokon kívül is az erőforrások megteremtésére
– új programok (prevenciós, kulturális, hagyomány őrzéssel kapcsolatos programok) szervezése és bevezetése a térség életébe
– térségi szintű és országos támogatottság megszerzése, együttműködési
megállapodások más szervezetekkel

IV. Értékelés:

1. Jelenleg az egyesület az alábbi feladatokat látja el. (Részletesen az alapszabályban megtalálható)

– térségi tűzesetek megelőzése, a keletkezett tüzek oltása, valamint a térségben jelentkező katasztrófa elhárítási feladatok ellátása
– műszaki mentési feladatok ellátása, különös tekintettel a közlekedés biztonság és a belvíz elleni védelem terén
– elakadt gépjárművek mentése, ezzel segítve a tömegközlekedés, az
élelmiszerellátás, a betegellátás folyamatosságát.
– közterület-szépítő munkák
– helyi kulturális és sportrendezvények megszervezése
– Bótai Falunapok megrendezésében való részvétel
– versenyeken való részvétel: „Három Szombat”, a „Kulturált Közterülettel az Európai Unióba” valamint a „Virágos Magyarországért” közterület szépítő verseny
– Diák-Tűzoltó táborok szervezése
– az utánpótlás, azaz az iskoláskorúak szakköri órákon való felkészítése
– helyi foglalkoztatás elősegítésének kiterjesztése
– szociálisan vagy bármely okból hátrányos helyzetű rétegek, így a roma származású lakosok, munkanélküli fiatalok, nők, társadalmilag is szembetűnő esélyegyenlőtlenségének csökkentésében vállalt feladatok kiterjesztése

Önkormányzat mellett Egyesületünk a legnagyobb foglalkoztató. Egyesületünk felvállalta a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását is, ennek keretében a térségi Önkormányzatokkal együttműködve alkalmazza a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyeket. Rendelkezünk a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges akkreditációval.

2. Erőforrásigény:

– üzemeltetési költség: közüzemi díj és internet szolgáltatás díja
– gépjármű fenntartási és javítási költségek
– eszköz, felszerelés fenntartási költség (biztonságtechnikai felülvizsgálatokkal kapcsolatos költségek)
– alkalmassági vizsgálatok költsége (foglalkozás egészségügyi vizsgálat,
gépjárművezetők részére megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére jogosító engedély kiadása előtti közlekedéspszichológiai vizsgálat)
– egyéb működési költségek (pl. útiköltségek)
– ifjúság neveléssel, hagyományőrzéssel kapcsolatos költségek (szakmai verseny nevezési díja, szakmai tábor részvételi díja, szállás, étkezés, élelmiszer; díjazás)
– forma- és egyenruha költsége (ifjúsági és felnőtt önkéntes tűzoltók egységes megjelenését szolgáló ruházat költségei)
– eszközök (bútorok, informatikai eszközök, szakfelszerelések)
– humánerőforrás: önkéntesek, munkavállalók

V. SWOT elemzés (min. 3-4 db)

a. Erősségek (belső)

i. erős támogató bázis a községben
ii. szervezet céljai iránt elkötelezett önkéntesek és munkavállalók
iii. projekt tapasztalat, pályázati források megfelelő felhasználása
iv. nyitottság az új tevékenységek felvételében és rugalmas alkalmazkodás
a környezeti és társadalmi elvárásoknak megfelelően
v. koordinált együttműködések

b. Gyengeségek – fejlesztési lehetőségek (belső)

i. községi szemlélet helyett térségi és országos szemlélet meghonosítása
ii. erőforrások rendelkezésre állása
iii. toborzási munkákkal kapcsolatos tevékenységek – egyesület munkáinak
és lehetőségeinek szélesebb körű bemutatása
iv. problémák kezelése helyett a preventív programok támogatásában való
erősödés

c. Lehetőségek (külső)

i. pályázati források rendelkezésre állása
ii. további források keresése (OKF, stb)
iii. új tagok és szemléletük integrálása, új utak keresése

d. Veszélyek (külső)

i. pályázati források rendelkezésre állásának végessége
ii. létszámhatékonyság
iii. környezeti és társadalmi változások, amelyekre nem lehet előre
felkészülni